LOGGEN KYSTLAG ............. Tønsberg Kystkultursenter .............

Årsmøteprotokoll

Møteprotokoll – Årsmøte for 2017 i Loggen Kystlag – 22. mars 2018

Møtet ble avholdt på Ladestasjonen. Tønsberg
Kystkultursenter. Loggens leder Arne Steinsbø ønsket velkommen til det 39.
årsmøtet. Det var 22 tilstede på årsmøtet.

1.      
Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble
godkjent uten merknader

 

2.      
Valg av to til å underskrive protokoll

Vigdis Mjaaland og Basil Shaw ble valgt

 

3.      
Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer Ulf Ulriksen. Referent Vibeke Heldaas

 

4.      
Styrets beretning be gjennomgått og godkjent.
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Resultatet for 2017 viser
regnskapsmessig overskudd på kr. 127.906,-.

 

5.      
Forslag til ny arbeidsplan og nytt budsjett

Forslaget ble vedtatt

 

6.      
Årsmeldingen bar preg av stor aktivitet i 2017.
Årsmeldingen ble godkjent. Planene videre viser at vi er i fortsatt utvikling.
Disse ble tatt til etterretning.

 

7.      
Innkomne forslag.

Det var ingen innkomne forslag

 

8.      
Valg av nytt styre og valgkomité

Leder:                        Arne
Steinsbø

Nestleder:                Per
Torpengen

Kasserer:                   Anne
Greta Reklev, velges for 2 år, gjenvalg

Sekretær:                 Vibeke
Heldaas, på valg i 2019

Styremedlem:          Laila
Henriksen, velges for 2 år, gjenvalg

Styremedlem:          Hans Olaf
Marthinsen, velges for 2 år

Valgkomité:             Egil
Wiik, Jonn Lier

Årsmøtet ber valgkomité legge opp til å øke styret
til 7 medlemmer ved neste årsmøte.

 

9.      
Valg av Loggen Kystlags representant til styret
for Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter: 
  .                                      Arne Steinsbø

 

10.  
Revisor:                    Svein
Bjarne Johansen, ikke fått kontakt med ham. Ulf Ulriksen kontakter ham.

 

Underskrift av protokoll:

____________________________________________

Basil Shaw                                            Vigdis
Mjaaland

 

 

             

 

             

 

Lukk meny