LOGGEN KYSTLAG ............. Tønsberg Kystkultursenter .............

KAIGRUPPA

Kaigruppa består av båteiere som har kaiplass til båtene sine. Det ligger opptil 14 båter ved kaia, og hver og en av de har sin egen historie. I noen av båtene bor eierne ombord.

 

Ønsker du å søke om å få båtplass på Kystkultursenteret så må du sende inn en søknad til Loggen Kystlag, Postboks 11, 3101 Tønsberg
 
 
 

Retningslinjer for inntakskomiteen

1.        Vedtektene

Vedtektene kan ikke endres uten etter vedtak i Loggens styre.

2.        Havneansvarlig

Havneansvarlig velges av årsmøtet for to år av gangen og representerer styret ved daglig drift.

3.        Inntakskommiteen

Inntakskomiteen skal bestå av fire medlemmer: To valgt av styret, havneansvarlig og en representant fra kaibrukerne.

Inntakskomiteen skal kunne møtes ved behov, men hovedsakelig to ganger i året (før 1. mai og før 1. november) for å behandle nye søknader om havne-/opplagsplass.   Ved uenighet i inntakskomiteen skal søknaden opp i styret.

Oppsigelser skal alltid behandles og avgjøres av Loggens styre.

4.        Inntak av nye båter

Inntak av nye båter må skje i tråd med Loggens og Forbundet Kystens visjon/intensjon om bevaring av fartøy og kystkultur:

Loggens virksomhet går ut på bevaring og styrking av kystens tradisjonelle verdier, herunder bruk av tradisjonelle fartøyer og kystmiljø.

Forbundet Kystens formålsparagraf:

Forbundet Kysten er en organisasjon for vern av norsk kystkultur.  Formålet er – i samarbeid med andre kulturverninteresser å styrke vår identitet som kystfolk, herunder:

a. Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø for øvrig.

b. Drive opplysningsarbeid for å øke forståelsen for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i kysthistorien

c. Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk

d. Øke den faglige standarden i vedlikehold og sikkerhet ved bruk av fartøyer og anlegg

5.        Selvkostprinsipp

Havna skal primært drives ved selvkost der intensjonen er å ivareta et levende kystkultursenter

Lukk meny