KAIGRUPPA

Kaigruppa består av båteiere som har kaiplass til båtene sine. Det ligger opptil 14 båter ved kaia, og hver og en av de har sin egen historie. I noen av båtene bor eierne ombord.

 

Ønsker du å søke om å få båtplass på Kystkultursenteret så må du sende inn en søknad til Loggen Kystlag, Postboks 11, 3101 Tønsberg
 
 
 

Retningslinjer for inntakskomiteen

1.        Vedtektene

Vedtektene kan ikke endres uten etter vedtak i Loggens styre.

2.        Havneansvarlig

Havneansvarlig velges av årsmøtet for to år av gangen og representerer styret ved daglig drift.

3.        Inntakskommiteen

Inntakskomiteen skal bestå av fire medlemmer: To valgt av styret, havneansvarlig og en representant fra kaibrukerne.

Inntakskomiteen skal kunne møtes ved behov, men hovedsakelig to ganger i året (før 1. mai og før 1. november) for å behandle nye søknader om havne-/opplagsplass.   Ved uenighet i inntakskomiteen skal søknaden opp i styret.

Oppsigelser skal alltid behandles og avgjøres av Loggens styre.

4.        Inntak av nye båter

Inntak av nye båter må skje i tråd med Loggens og Forbundet Kystens visjon/intensjon om bevaring av fartøy og kystkultur:

Loggens virksomhet går ut på bevaring og styrking av kystens tradisjonelle verdier, herunder bruk av tradisjonelle fartøyer og kystmiljø.

Forbundet Kystens formålsparagraf:

Forbundet Kysten er en organisasjon for vern av norsk kystkultur.  Formålet er – i samarbeid med andre kulturverninteresser å styrke vår identitet som kystfolk, herunder:

a. Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø for øvrig.

b. Drive opplysningsarbeid for å øke forståelsen for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i kysthistorien

c. Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk

d. Øke den faglige standarden i vedlikehold og sikkerhet ved bruk av fartøyer og anlegg

5.        Selvkostprinsipp

Havna skal primært drives ved selvkost der intensjonen er å ivareta et levende kystkultursenter