Årsmøteprotokoll

Møteprotokoll – Årsmøte for 2017 i Loggen Kystlag – 22. mars 2018

Møtet ble avholdt på Ladestasjonen. Tønsberg Kystkultursenter. Loggens leder Arne Steinsbø ønsket velkommen til det 39. årsmøtet. Det var 22 tilstede på årsmøtet.

1.
Godkjenning av innkalling. Innkallingen ble godkjent uten merknader

2.
Valg av to til å underskrive protokoll. Vigdis Mjaaland og Basil Shaw ble valgt

3.
Valg av ordstyrer og referent. Ordstyrer Ulf Ulriksen. Referent Vibeke Heldaas

4.
Styrets beretning be gjennomgått og godkjent.
Regnskapet ble gjennomgått og  odkjent  Resultatet for 2017 viser regnskapsmessig overskudd på kr. 127.906,-.

5.
Forslag til ny arbeidsplan og nytt budsjett. Forslaget ble vedtatt

6.
Årsmeldingen bar preg av stor aktivitet i 2017. Årsmeldingen ble godkjent. Planene videre viser at vi er i fortsatt utvikling. Disse ble tatt til etterretning.

7.
Innkomne forslag.

Det var ingen innkomne forslag

8.
Valg av nytt styre og valgkomité

Leder:                        Arne Steinsbø

Nestleder:                Per Torpengen

Kasserer:                  Anne Greta Reklev, velges for 2 år, gjenvalg

Sekretær:                 Vibeke Heldaas, på valg i 2019

Styremedlem:         Laila Henriksen, velges for 2 år, gjenvalg

Styremedlem:         Hans Olaf Marthinsen, velges for 2 år

Valgkomité:            Egil Wiik, Jonn Lier

Årsmøtet ber valgkomité legge opp til å øke styret til 7 medlemmer ved neste årsmøte.

9.
Valg av Loggen Kystlags representant til styret for Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter: Arne Steinsbø

10.
Revisor:                    Svein Bjarne Johansen, ikke fått kontakt med ham. Ulf Ulriksen kontakter ham.

Underskrift av protokoll:

____________________________________________

Basil Shaw                                            Vigdis
Mjaaland